KASAB har en väl utarbetad miljö och kvalitetsplan I enlighet med SS EN ISO 9001:2 008 samt AFS 2001:1

Vår kvalitetspolicy omfattar

  • Våra tjänster skall karaktäriseras av hög kvalitet.
  • Alla inom företaget har del i ansvaret för kvalitén.
  • Vi skall tillfredsställa våra kunders behov och överträffa deras förväntninga
  • Nyckeln till kundernas förtroende är ständiga och oavbrutna förbättringar

Miljö- och arbetsmiljöplanen omfattar

  • Arbetsplatsen
  • Beredskap för olyckor
  • Miljöbedömning inför arbete i mark
  • Miljöaspekter

Utbildning

KASAB genomgår alla medarbetare utbildning enligt årsvis upprättade utbildningsplaner. Denna utbildning syftar till att alltid ha kvalificerad personal tillgänglig.
Kasab ansvarar för att personalen har erforderlig utbildning för sin uppgift.

Go To Top